Persbericht 31/08


SOLDATENLAARZEN EN KAUWGOM

Erfgoedproject rond het globaliseringserfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen

Download het volledige persbericht (pdf)

Dankzij de oprichting van de projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen in 2010 ontstond er een platform voor samenwerking tussen de verschillende erfgoedactoren in de regio en kwam er ruimte voor de opstart van een regionaal project rond het gemeenschappelijk erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Schepen Guy Joosten, voorzitter van de projectvereniging, benadrukt de unieke samenwerking: “Deze 10 gemeentes, verenigd door hun betrokkenheid bij cultuur en erfgoed, besloten samen hun schouders te zetten onder dit ambitieuze project.”

Door middel van archiefonderzoek, het verzamelen van verhalen -„de laatste getuigen‟- en het inventariseren van voorwerpen, foto‟s, brieven…wil het project inzicht verschaffen in het erfgoed dat in Noord-Limburg ontstond tijdens en na de Tweede Wereldoorlog door buitenlandse invloeden op de lokale, vrij gesloten en behoudsgezinde landelijke gemeenschap.

Dit globaliseringserfgoed bevat zowel een immateriële als een roerende component. Het project streeft er naar om dit onderling en met het bestaande onroerend erfgoed in de streek te verbinden. Het inzamelen en in kaart brengen van het erfgoed wordt grotendeels gedragen door lokale erfgoedactoren, die voor dit project worden gerekruteerd, gevormd en begeleid. Door een originele en geïntegreerde ontsluiting, met onder andere een interactieve projectwebsite, hoopt de vereniging een brede maatschappelijke interesse te creëren.

Het project sluit aan bij de verfrissende internationale trend om zowel de Tweede Wereldoorlog op een andere manier te benaderen als om de nadruk te leggen op mondelinge getuigenissen. Niet de wapenfeiten, de oorlogs(mis)daden of de naakte cijfers staan centraal, maar de gevoelens en belevenissen. Hoe heeft de Limburgse bevolking deze periode ervaren? Guy Joosten: “Door deze specifieke aanpak zal het project, op een vernieuwende manier, zijn steentje bijdragen aan een beter begrip van de Limburgse geschiedenis en een waardevolle aanvulling vormen op het reeds aanwezige erfgoed(beleid).”

Stilaan begint het project vorm te krijgen. Voorzitter Guy Joosten: “Sinds de aanwerving -in mei- van een projectcoördinator, Evelien D‟Haese, is er een versnelling hoger geschakeld en is het project definitief van start gegaan. Zij staat voornamelijk in voor de algemene sturing, de inhoudelijke en praktische invulling van het project -in overleg met de ondersteunende organen- en het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende partners.”. Contactgegevens van de coördinator kan u onderaan dit bericht terugvinden.

Dankzij de inbreng van SOMA (het Studie- en Documentatiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) vanaf januari beschikt de vereniging reeds over een beperkt bronnenoverzicht en werd er een literatuurstudie opgestart. Dit loopt door tot eind 2011. In overleg met het centrum worden momenteel eveneens een aantal thema‟s, waarop het onderzoek en de interviews zullen focussen, vastgelegd. De aanzet tot een interviewmethodiek werd ook gegeven.

Parallel wordt er in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen momenteel een traject voor het rekruteren van vrijwilligers uitgebouwd. Hierbij worden alle lokale Heemkundige Kringen betrokken, maar wordt er tevens een oproep gelanceerd naar alle mogelijke geïnteresseerden. Dankzij de kennis van Heemkunde Vlaanderen hoopt de projectvereniging ook de komende maanden online een rol te kunnen spelen dankzij de uitbouw van een website. Guy Joosten: “Verdere communicatie, onder meer via een folder, komt er binnenkort aan.”

Partners in dit project zijn het Studie- en Documentatiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, het Rijksarchief Hasselt, de Universiteit Maastricht en Heemkunde Vlaanderen. Voorzitter Guy Joosten: “Naast deze officiële partners, verlenen ook de Noord-Limburgse heemkringen hun zeer gewaardeerde steun en medewerking aan het project. En ten slotte, rekent de projectvereniging op de inzet van vrijwilligers en op een massale respons van alle inwoners. Want het is dankzij hun hulp en hun verhalen dat we van dit project een succes maken!”

Evelien D‟Haese
Projectcoördinator Erfgoed Limburgse Kempen
Luikersteenweg 244, 3920 Lommel
evelien.elk@hotmail.com

Dhr. Guy Joosten
Voorzitter Raad van Bestuur Projectvereniging
guy.joosten@hamont-achel.be