Praktisch

Mensen die de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hebben beleefd, worden zeldzaam. In het project Soldatenlaarzen en kauwgom willen we die laatste rechtstreekse getuigen aan het woord laten en hun ervaringen documenteren voor de volgende generaties. We willen dat op een wetenschappelijk verantwoorde manier doen, rekening houdend met de gangbare methoden van de oral history-praktijk. Het is dus niet de bedoeling om de getuigen zomaar wat herinneringen te laten ophalen. We vertrekken vanuit enkele globale thema’s, die naargelang de respondent zullen worden omgezet in een concrete vragenlijst.

De interviewcampagne zal volgens onderstaand stappenplan verlopen:

  1. Getuigen die bereid zijn om een interview te geven, nemen (eventueel via familie, kennissen of lokale contactpersonen zoals Heemkringen of cultuurbeleidscoördinatoren) contact op met projectcoördinator Evelien D’Haese. Zij noteert naam, adres en enkele andere basisgegevens van de getuige op een identificatiefiche. Er wordt in dit stadium ook al aangegeven over welke onderwerpen de getuige wil vertellen.
  2.  Een tijdje later worden de getuigen gecontacteerd door de interviewer. Het tijdstip en de plaats van het interview (en eventueel een verkennend bezoek) worden vastgelegd.
  3.  Het interview wordt afgenomen. Het zal worden opgenomen op een digitale geluidsdrager of worden gefilmd.
  4.  Het interview zal achteraf door een vrijwilliger worden beluisterd en samengevat aan de hand van kernwoorden.
  5. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de interviews ontsloten zullen worden. Ze zullen, vanzelfsprekend mits toestemming van de respondenten, consulteerbaar zijn en worden aangewend voor onderzoek en eventueel andere projecten.